Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK
Fågelhundar för FÄLT, SKOG och FJÄLL Stiftad 25 juli 1903

Arbetsordning för avelsrådet i Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, SSK

1. Syfte

SSK:s avelsråd är inför styrelsen ansvarigt för att utvärdera, följa upp och ta fram underlag för avelsarbetet. Avelsarbetet skall ske enligt en av styrelsen godkänd målsättning. I denna skall det anges vilka egenskaper som skall prioriteras i avelsarbetet. Målsättningen bör framförallt omfatta egenskaper av värde för rasens nyttjande som jakthund. Målsättningen kan omfatta såväl jaktliga-, mentala-, och/eller exteriöra egenskaper. Endast egenskaper som kan skattas objektivt och som på goda grunder kan antas uppvisa en ärftligt betingad variation, skall ingå i målsättningen.

Målsättningen för arbete skall vid behov omformuleras och då godkännas av styrelsen. I målformuleringen skall tydligt framgå vilka egenskaper som skall prioriteras i avelsarbetet.


2. Organisation och sammansättning

2.1 Sammansättning

Avelsrådet (AR) består av tre till fyra medlemmar, utsedda av SSK:s styrelse. Mandattiden är ett år. Minst en av rådets medlemmar ska vara ledamot i styrelsen. Vid behov kan AR till sig adjungera ytterligare ledamöter.

AR:s sammanträden skall protokollföras. Protokollen skall fortlöpande vidarebefordras till styrelsen för kännedom.

AR:s ledamöter skall följa SKK:s riktlinjer för avelsrådgivning och SKK:s etiska riktlinjer för avelsfunktionärer.

2.2 Ekonomi

Inför varje nytt verksamhetsår skall AR lämna förslag om verksamhetsplan och budget för beslut av styrelsen.


3. Arbetsuppgifter

3.1 Avelshundar

AR svarar för framtagning av avkommestatistik och annan information som leder till att användandet av avelshundar sker i enlighet med upprättad målsättning. Arbetet kan utöver redovisning av avkommestatistik omfatta uttagning av nya avelsdjur med hänsyn till kriterier som bestäms av AR. Rekommendation av enskilda hundar bör så långt möjligt undvikas.

3.2 Valplista mm

AR skall i Avance och på hemsidan informera medlemmarna om valpkullar och planerade parningar.

3.3 Ärftliga defekter mm

Avelsarbetet skall ske så att en hög genetisk variation inom rasen bibehålls samtidigt som frekvensen av olika genetiska defekter hålls under kontroll. Defekter och sjukdomar som är genetiskt betingade och som innebär funktionsnedsättning bör hållas under särskild uppsikt.

3.4 Dokumentation och informationsspridning

AR:s arbete skall på lämpligt sätt dokumenteras och fortlöpande publiceras i Avance och på hemsidan.

AR skall årligen upprätta verksamhetsberättelse och ansvarar för att den och stamboken för engelsk setter publiceras i fågelhundsklubbarnas årsbok.

AR skall aktivt deltaga i utveckling och uppföljning av den rasspecifika avelsstrategin (RAS) för engelsk setter.

3.5 Dokumentation/äganderätt

AR:s sammanställningar och artiklar är SSK:s egendom.

3.6 Uttagning av lag till landskamper och mästerskap

AR kan på uppmaning av styrelsen lämna rekommendationer om uttagning av hundar till tävlingar och landskamper.

3.7 Kontakter

AR skall aktivt arbeta för ett nära samarbete med rasklubbar i andra länder och aktivt verka för att jaktprov, utställningar och hälsoundersökningar genomförs på de sätt som främjar rasens utveckling. Det är också viktigt med god kommunikation med expertis om det anses förmånligt för avelsarbetet.

 

Arbetsordningen fastställd av SSK:s styrelse 2007-04-29.


Svenska Setterklubben för Engelsk Setter xit ab (2008)